O firmie Oferta Referencje Kontakt
Aktualnie EKOSPEC wykonuje:Pomiary, analizy i badania:

 • emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza (pełny zakres)
 • emisji hałasu
 • analizy fizykochemiczne ścieków (pełny zakres)
 • analizy fizykochemiczne odpadów, w tym badania parazystologiczne i higieniczne odpadów przewidzianych do gospodarczego wykorzystania na cele rolnicze i nierolnicze
 • pomiary promieniowania elektromagnetycznego
 • badania stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego

Ekspertyzy i oceny:

 • operaty ochrony powietrza atmosferycznego
 • oceny i analizy oddziaływania akustycznego
 • operaty wodnoprawne
 • oceny gospodarki odpadami
 • oceny warunków hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych
 • oceny oddziaływania na środowisko (oceny kompleksowe) dla obiektów istniejących i projektowanych

Projekty wraz z rzeczoznawczą oceną BHP, p. poż., san.-hig.

 • badań hydrogeologicznych oraz monitoringu lokalnego
 • rekultywacji terenów zdegradowanych lub poeksploatacyjnych
 • gospodarki wodno-ściekowej wraz z zabudową urządzeń ochronnych
 • urządzeń ochrony akustycznej
 • urządzeń ochrony powietrza
 • dróg, parkingów i terenów utwardzonych wraz z drenażem i podczyszczaniem ścieków odprowadzanych do wód i ziemi